Eerste H. Communie 17-05-2015 Lichtenberg

Presentatieviering 15 maart 2015

Op zondag 15 maart hebben de communicanten van basisschool de Carrousel en Prins Willem Alexanderschool zich voorgesteld. De communicantjes hebben tijdens de Mis 2 liedjes gezongen en diverse teksten voorgelezen. Ze hebben het heel goed gedaan en verdienen hiervoor een dikke pluim, de papa’s en mama’s mogen heel trots op hun kinderen zijn. Nu gaan we samen op weg naar de eerste Heilige Communie. De communicanten van basisschool de Carrousel en Prins Willem Alexanderschool ontvangen op zondag 17 mei hun eerste Heilige Communie, deze mis begint om 11.30 uur in de H.Familiekerk. Wij wensen de ouders en communicanten nog een mooie voorbereidingstijd!


Eerste H. Communie 17 mei 2015

OPENING

Welkomstlied door de communicanten

Refrein:

Welkom welkom, kom erbij
Jezus wacht op jou en mij.
Samen vieren is pas fijn,
als ook jij er bij wil zijn!

Hier is plaats voor iedereen
We vergeten er niet één.
Je hoeft niet rijk of sterk te zijn
Al ben je jong, oud, groot of klein.
Refrein:

Voel ook jij je soms alleen
Zie je niemand om je heen
Blijf niet staan aan de kant
Want we reiken je de hand.
Refrein:

Jezus houdt van iedere mens
Dat is zijn grootste wens
Dat vieren wij elke keer,
rond de tafel van de Heer.
Refrein:

Kruisteken en Welkomstwoord 

Pastoor: Welkom u allen en jullie jongens en meisjes, eerst de communicanten. Vandaag is het feest. Ja, op deze feestdag is het feest van jullie eerste Heilige Communie. Kijk eens hoe feestelijk jullie en de mensen gekleed zijn. Kijk eens hoe feestelijk de kerk versierd is en kleur is gegeven. Hoor eens de feestelijke muziek van de Harmonie en straks jullie feestelijke zang. Jongens en meisjes, Jezus is heel blij met jullie en roept jullie aan tafel.

Kinderen: Dag mama en papa, hartelijk welkom allemaal! Al mijn vriendjes en ikzelf vinden het zo fijn, dat we samen met Jezus feest mogen vieren.

Schuldbelijdenis

Pastoor: Vandaag vieren wij samen feest. Wij hebben deze dag voorbereid en er al naar toegeleefd. Maar dat het niet altijd gemakkelijk is om samen te werken en te spelen zie je hier.

Kinderen: Tien kinderen speelden rond een groene boom op het plein, ze lachten, ze dansten, het was er echt fijn. Maar eentje zei:
Ik ben de baas.
En dat viel tegen, toen waren ze nog met negen.
Ik ben toch de beste
had een ander gedacht. Toen waren ze nog met acht.
Ik kies het spel! Luister maar even.
Toen waren ze nog met zeven.
Jij kan niet rekenen, leer liever je les.
Toen waren ze nog met zes. Zo kwam er ruzie.
Denk maar niet dat ik blijf.
Toen waren ze nog met vijf.
Dat is van mij, geef hier!
Toen waren ze nog met vier.
Jij slappeling, ik ben veel sterker, zie!
En toen waren ze nog met drie.
Hoepel op, jij doet niet meer mee!
En ja, ze waren nog met twee.
Met jou wil ik niet meer spelen, ga jij ook maar heen.
En toen… toen was er nog maar één.
Nu moet je onze groene boom eens zien, allemaal bruine blaadjes, ik tel er wel tien.
Maar laat ons nu vergeven en als vrienden samen leven. Weg bruin blad, leve het groen. Samen proberen wij het beter te doen.

Allen: Vergeef ons Heer omdat wij soms ons hart sluiten omdat wij teveel aan ons zelf denken en met de anderen geen rekening.

Pastoor: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen: Amen

Openingsgebed

Pastoor: Goede God, U bent een liefdevolle Vader met een open huis, een open hart en open armen. Iedereen, elk mensenkind mag bij U komen en is bij U van harte welkom! Vandaag zijn wij hier bij elkaar gekomen om bij U aan tafel te gaan en U voor het eerst te mogen ontvangen in ons hart door de Heilige Hostie. Samen met U willen ook wij mensen worden die van harte liefhebben en niemand buitensluiten. Met alle liefde wilt U ons voorbeeld zijn, wij vragen u, leer ons net zo gastvrij te zijn als U. Dat ook wij onze harten en huizen openen voor U en voor alle mensen die we mogen leren kennen. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen.

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing uit het Oude Testament

Moeder: Kijk, daar komen alle dieren, met z’n tweeën, met z’n vieren, allemaal naar Noachs boot. Gelukkig is die lekker groot. Als het regent zijn ze binnen en nu kan de tocht beginnen. Niemand weet waarheen ze gaan op die grote oceaan. Maar op een dag ziet Noach land. Hij stuurt zijn ark dan naar de kant en laat weer alle dieren vrij. “God zorgt voor ons”, roept Noach blij. Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God

Tussenzang door de communicanten

‘VERHALEN OVER JEZUS’

Refrein:
Verhalen over Jezus
Ze zijn al heel erg oud.
Verhalen over Jezus
Ze zijn voor ons als goud

In de bijbel staat geschreven
dat Jezus zich aan ons wou geven.
Luister mee en onthoud het goed,
dan weet je hoe je leven moet.

Heilig Evangelie

Pastoor: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
Pastoor: Naar een lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus.
Allen: Lof zij U Christus.

Pastoor: Allerlei mensen willen horen wat Jezus te zeggen heeft. Jezus laat hen allemaal komen. Daartussen zijn ook mensen waar anderen moeite mee hebben. Mensen die niet meetellen bij de anderen. Sommige godsdienstleraren praten erover. Deze deftige mannen willen eigenlijk niet tussen die nietsnutten staan. Jezus weet wat ze denken. Daarom vertelt Hij een bijzonder verhaal. Een gelijkenis. Van zo’n verhaal kan iedereen leren. ‘Stel je voor dat je een herder bent. Je hebt een kudde van honderd schapen. Elk schaap ken je bij naam. Hoe zou je je voelen, als er één mist?’ ‘Je zou meteen teruggaan, om het dier te zoeken,’ antwoordt iemand. ‘Natuurlijk doe je dat,’ zegt Jezus. ‘Je laat de negenennegentig andere achter op een veilige plek en je zoekt overal. Als je het verdwaalde schaap vindt, pak je haar voorzichtig op en draagt haar naar huis. En als alle schapen veilig zijn voor de nacht, vier je feest met je vrienden. Zo blij ben je dan,’ zegt Jezus. Jezus kijkt naar de deftige godsdienstleraren. ‘God is net zoals die herder,’ zegt Hij. ‘De engelen in de hemel vieren feest als er één mens is die terugkeert naar God. Hoe verkeerd zijn leven ook was.’ Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God

Kort woordje door de pastoor

Geloofsbelijdenis

Allen: Ik geloof in God,
de almachtige Vader.
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria.
Die geleden heeft  onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden.
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede

Pastoor: Goede God, vol vertrouwen bidden wij tot U…

Kind: Lieve God, wij bidden voor iedereen van wie wij houden. Voor onze lieve mama’s en papa’s, broertjes en zusjes, oma’s en opa’s, tantes en ooms, neefjes en nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes. Dat wij samen nog veel plezier mogen beleven, en gelukkig en gezond zijn. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Kind: Lieve God, wij bidden voor alle mensen die verdrietig of ziek zijn. Dat zij maar weer snel vrolijk of beter mogen worden. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Kind: Ook bidden wij voor onze geliefden die niet meer bij ons zijn. Zorg alstublieft goed voor hen. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Kind: Lieve God, wij bidden voor al onze klasgenootjes van groep 4 van basisschool Carrousel en PWA. Dat wij het leuk mogen hebben met elkaar, lief zijn voor elkaar en samen op een fijne manier veel kunnen leren. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Kind: Lieve God, wij bidden voor alle mensen op de wereld die in oorlog leven. Wij bidden dat de oorlog snel stopt en iedereen in vrede mag leven. Dat iedereen lief is voor elkaar en elkaar helpt.  Wij bidden dat alle mensen een gezond en gelukkig leven hebben. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Kind: Lieve God, wij bidden voor alle arme mensen in arme landen. Dat zij geholpen worden, zodat ook zij gelukkig en gezond kunnen zijn. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Kind: Lieve God, wij bidden dat onze dromen en wensen zoveel mogelijk zullen uitkomen als dat goed voor ons is, dat weet U alleen. Dat wij later mogen worden wat we graag zouden willen en dat we kunnen doen waar we goed in zijn en plezier in hebben. Wij danken U dat wij bestaan. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Kind: Lieve God, wij bidden dat elk kind op aarde kan spelen. Groot of klein, dik of dun, arm of rijk: alle kinderen tellen mee. Wij weten dat iedereen telt! Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Voorbeden en misintenties, door pastoor Geudens
Allen: Wij bidden U, verhoor ons

Allen: Wees gegroet Maria,
vol van genade,
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars.
Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Pastoor: Goede God, wij vragen U om niet alleen vandaag maar ook in de toekomst onze communicantjes en ook ons nabij te zijn, zodat ze mogen groeien in geloof, hoop en liefde. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

De communicanten zingen: vandaag zeg ik ja!

Refrein:
Vandaag zeg ik ja,
ik wil als Jezus leven.
Vandaag zeg ik ja,
ik wil me aan hem geven.

Hij sprak die laatste keer
“Doe dit voor mij steeds weer,
Breek het brood en de drink de wijn
Dan wil ik bij je zijn.
Refrein:

‘k Wil nu als Jezus leven,
ik zal hem niet vergeten.
‘k Zing de blijde boodschap voort,
zodat iedereen het hoort.
Refrein:

Offerande

Pastoor: Bidt, jongens en meisjes, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en van zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Pastoor: Heilige Vader, Heer, wij willen onszelf samen met het brood en de wijn aan U geven. Zegen ons met Uw liefde en vorm ons om tot glanzende parels in Uw hand, door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Eucharistisch Gebed

Pastoor: De Heer zij met U
Allen: En met uw geest
Pastoor: Verheft uw hart
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Pastoor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig

Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus, onze Heer. In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij die als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; voor alle tijden geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnen gegaan. Wat vervallen is, richt Hij weer op, heel de schepping wordt hersteld en de verdwaalde mens roept Hij terug naar het koninkrijk der hemelen. Daarom met alle engelen loven wij U en zeggen vol vreugde:

Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer,
De God der hemelse machten,
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge,
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren,
Hosanna in den hogen.

Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is Mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor zijn aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en smeken U, dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus en Frans, onze bisschop en Everard zijn hulpbisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus Uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Allen: Amen.

ONZE VADER

Pastoor: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Allen: Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd
uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

Pastoor: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Allen: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Pastoor: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden maar op het geloof van Uw Kerk; vervul Uw belofte: geef vrede in Uw Naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
Allen: Amen.

Pastoor: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen: En met Uw geest.

LAM GODS

Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Allen: Ontferm U over ons.
Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Allen: Ontferm U over ons.
Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Allen: Geef ons de vrede.

UITNODIGING TOT DE HEILIGE COMMUNIE

Pastoor: Beste jongens en meisjes, nu is het zover. Jullie mogen Jezus voor de eerste keer ontvangen in de Heilige Communie. In de Heilige Communie komt Jezus heel dicht bij je. Hij komt in je hart. Hij wil je gelukkig maken. Hij wil altijd bij je blijven. Laten wij proberen om ook altijd bij Hem te blijven. Wij willen nu echt proberen om Jezus als een kostbaar geschenk te ontvangen en tot Hem bidden. Wanneer we Jezus in de Heilige Communie ontvangen, willen in stilte met Hem praten. We mogen Hem alles zeggen wat we willen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

(De communicanten ontvangen voor eerste maal Jezus in de Heilige Communie)

De communicanten zingen: samen voor altijd

Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach,
We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag,
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn,
Ik hou van jou,
Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat,
Ik draag je bij me maakt niet uit waar ik ook ga,
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn,
Ik hou van jou,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,
Je maakt me blij
Ik hou je vast en laat je vrij,
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij,
Maar wat een hoop mooie momenten delen wij,
Als ik je nodig heb dan ben je er voor mij,
Ik hou van jou,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,
Je maakt me blij,
Ik hou je vast en laat je vrij,
En Ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd,

Samen voor altijd.

De fanfare St. Barbara speelt een lied 
Tijdens de uitreiking van de H. Communie speelt de fanfare

Slotgebed

Pastoor: Heer, wij danken U dat wij bij U mochten zijn en dat U ons allemaal bij naam kent. Wij willen de naam van de ander altijd met respect uitspreken. Help ons ook aan Uw naam te denken, door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Slotwoord  door de kinderen

Communicanten samen:  Hé mama, hé papa. Wacht eens even, wij moeten jullie iets zeggen.

Kind: Gisteren zijn wij het vergeten en vanmorgen was het nog zo druk. Wij zouden willen zeggen dat wij het fijn vinden dat jullie er zijn. Bij jullie kunnen we altijd terecht voor een lach,  een traan of gewoon zomaar.
Communicanten samen:  Dank je wel, mama en papa!

Kind: Bedankt alle mensen die aan deze feestelijke viering hebben meegeholpen. Het is voorbij en veel te snel, maar voor alle goede dingen zeggen we nu nog eenmaal…
Communicanten samen:  Dank u wel!

Zegen en heenzending

Pastoor: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
Pastoor: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Allen: Amen.
Pastoor: Gaat nu allen heen in vrede.
Allen: Wij danken God.

Slotlied door communicanten