Eerste H. Communie 26-04-2015 Nieuwenhagerheide

Presentatieviering 7 maart 2015

Op zaterdag 7 maart hebben de communicanten van basisschool Op gen Hei zich tijdens de Heilige Mis voorgesteld. De kinderen hebben tijdens de Mis twee liedjes gezongen en diverse teksten voorgelezen. Ze hebben het heel goed gedaan en verdienen hiervoor een dikke pluim, de papa’s en mama’s mogen heel trots op hun kinderen zijn. Nu gaan we samen op weg naar de eerste Heilige Communie. 

De communicanten van Basisschool Op gen Hei ontvangen op zondag 26 april hun eerste Heilige Communie, deze H. Mis begint om 9.45 uur in de H.Hart van Jezuskerk. Wij wensen de ouders en communicanten nog een mooie voorbereidingstijd!


Eerste H. Communie 26 april 2015

comboven

OPENING

Welkomstlied door de communicanten

Refrein:
Welkom welkom, kom erbij
Jezus wacht op jou en mij.
Samen vieren is pas fijn,
als ook jij er bij wil zijn!

Hier is plaats voor iedereen
We vergeten er niet één.
Je hoeft niet rijk of sterk te zijn
Al ben je jong, oud, groot of klein.
Refrein:

Voel ook jij je soms alleen
Zie je niemand om je heen
Blijf niet staan aan de kant
Want we reiken je de hand.
Refrein:

Jezus houdt van iedere mens
Dat is zijn grootste wens
Dat vieren wij elke keer,
rond de tafel van de Heer.
Refrein:

Welkomstwoord en kruisteken door de pastoor

Welkomstwoord door de kinderen

Kind: Welkom, welkom op deze mooie morgen,
vandaag vergeten we al onze zorgen.
Welkom, welkom lieve mensen altijd weer,
rond de tafel van de Heer.

Kind: Jezus spreekt ons aan met onze naam,
vraagt ons om met Hem op weg te gaan.
Hij deelt de zorgen van alle mensen,
luistert echt naar onze wensen.

Kind: Jezus leert ons de bijbel kennen,
aan zijn woorden moeten wij ook wennen.
Hij leert ons tot de Vader bidden,
hij zet de kinderen in het midden.

Kind: Vandaag zijn wij hier met velen,
want wij willen onze vreugde delen.
Wij hebben nieuwe kleedjes aan,
want we mogen voor het eerst te communie gaan.

Schuldbelijdenis door de pastoor en de kinderen

Pastoor: Vandaag vieren wij samen feest. Wij hebben deze dag voorbereid en er al naar toegeleefd. Maar dat het niet altijd gemakkelijk is om samen te werken en te spelen zie je hier.

Kinderen: Tien kinderen speelden rond een groene boom op het plein, ze lachten, ze dansten, het was er echt fijn. Maar eentje zei:
Ik ben de baas.
En dat viel tegen, toen waren ze nog met negen.
Ik ben toch de beste
had een ander gedacht. Toen waren ze nog met acht.
Ik kies het spel! Luister maar even.
Toen waren ze nog met zeven.
Jij kan niet rekenen, leer liever je les.
Toen waren ze nog met zes. Zo kwam er ruzie.
Denk maar niet dat ik blijf.
Toen waren ze nog met vijf.
Dat is van mij, geef hier!
Toen waren ze nog met vier.
Jij slappeling, ik ben veel sterker, zie!
En toen waren ze nog met drie.
Hoepel op, jij doet niet meer mee!
En ja, ze waren nog met twee.
Met jou wil ik niet meer spelen, ga jij ook maar heen.
En toen… toen was er nog maar één.
Nu moet je onze groene boom eens zien, allemaal bruine blaadjes, ik tel er wel tien.
Maar laat ons nu vergeven en als vrienden samen leven. Weg bruin blad, leve het groen. Samen proberen wij het beter te doen.

Allen: Vergeef ons Heer omdat wij soms ons hart sluiten omdat wij teveel aan ons zelf denken en met de anderen geen rekening.

Pastoor: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen: Amen

Openingsgebed

Pastoor: Goede God, U bent een liefdevolle Vader met een open huis, een open hart en open armen. Iedereen, elk mensenkind mag bij U komen en is bij U van harte welkom! Vandaag zijn wij hier bij elkaar gekomen om bij U aan tafel te gaan en U voor het eerst te mogen ontvangen in ons hart door de Heilige Hostie. Samen met U willen ook wij mensen worden die van harte liefhebben en niemand buitensluiten. Met alle liefde wilt U ons voorbeeld zijn, wij vragen u, leer ons net zo gastvrij te zijn als U. Dat ook wij onze harten en huizen openen voor U en voor alle mensen die we mogen leren kennen. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen.

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing uit het Oude Testament

Kind: In Egypte leefde een heel gemene koning. Een moeder besloot haar babyjongetje te verstoppen voor de koning. ‘Lief kindje’, fluisterde de moeder. ‘God heeft een speciaal plan voor jou.’ Zij legde haar baby in een mandje tussen het riet. Mirjam stond een eindje verderop te kijken. Wat zal er gebeuren met mijn broertje, dacht ze. Daar kwam iemand aan! Ze verstopte zich snel. Mirjams ogen gingen wijd open toen ze zag wie er aankwam: de prinses, de dochter van de koning! De prinses zag het mandje in het water. ‘Een babyjongetje!’ riep ze uit. ‘Ik noem hem Mozes.’ Mirjam rende naar de prinses toe. ‘Ik weel wel iemand die hem kan voeden en voor hem kan zorgen.’ ‘Haal haar maar’, zei de prinses. Mirjam haalde haar moeder. Zij mocht voor Mozes zorgen. Zo was hij veilig voor de koning en kon hij bij zijn eigen moeder blijven. Zo spreekt de Heer
Allen: Wij danken God

Tussenzang door de communicanten

VERHALEN OVER JEZUS

Refrein:
Verhalen over Jezus
Ze zijn al heel erg oud.
Verhalen over Jezus
Ze zijn voor ons als goud

In de bijbel staat geschreven
dat Jezus zich aan ons wou geven.
Luister mee en onthoud het goed,
dan weet je hoe je leven moet.

Heilig Evangelie

Pastoor: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
Pastoor: Naar een lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus.
Allen: Lof zij U Christus.
Jezus vond kinderen heel erg lief. Luister maar eens, wat er op een dag gebeurde. Er waren heel veel vaders en moeders naar Jezus gekomen. Ze hadden de kinderen meegenomen. Ze wilden, dat Jezus voor hen ging bidden. O, wat zouden ze het fijn vinden als Jezus hen aan zou raken en zou zegenen. Maar de vrienden van Jezus zeiden: ’Hij heeft het veel te druk, dat zien jullie toch wel? Hij moet heel belangrijke dingen doen. Jullie kunnen beter weggaan.’ Jezus was in het dorp gekomen. De kinderen kwamen gauw naar Hem toe. ‘Jezus!’ riepen ze. ‘Stil!’ zeiden de leerlingen van Jezus. ‘Zien jullie niet dat Jezus bezig is? Ga weg.’ Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij: ‘Laat de kinderen bij Mij komen. Stuur ze niet weg.’ De kinderen waren blij en lachten. Jezus nam de kinderen bij zich. Jezus houdt van alle kinderen, heel veel. Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God

Kort woordje door de pastoor

Geloofsbelijdenis

Allen: Ik geloof in God,
de almachtige Vader.
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria.
Die geleden heeft  onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden.
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden
Pastoor: Goede God, vol vertrouwen bidden wij tot U
Zeven kinderen spreken een voorbede uit:

comvoorbede1comvoorbede2

Voorbeden en intenties door de pastoor

Allen: Wees gegroet Maria,
vol van genade,
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars.
Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Pastoor: Goede God, wij vragen U om niet alleen vandaag maar ook in de toekomst onze communicantjes en ook ons nabij te zijn, zodat ze mogen groeien in geloof, hoop en liefde. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen

Gedicht: bloem

Kind: Liefste mama, beste papa,
Ik dank je o zo blij.
Jij zorgt voor mij al jarenlang.
Jij bent zo lief voor mij.
Daarom schenk ik je een bloempje.
Het is als ik zo klein.
‘k Hoop dat we allen samen,
heel lang gelukkig zijn.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

De communicanten zingen: vandaag zeg ik ja!

Refrein:
Vandaag zeg ik ja,
ik wil als Jezus leven.
Vandaag zeg ik ja,
ik wil me aan hem geven.

Hij sprak die laatste keer
“Doe dit voor mij steeds weer,
Breek het brood en de drink de wijn
Dan wil ik bij je zijn.
Refrein:

‘k Wil nu als Jezus leven,
ik zal hem niet vergeten.
‘k Zing de blijde boodschap voort,
zodat iedereen het hoort.
Refrein:

Offerande

Pastoor: Bidt, jongens en meisjes, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en van zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Pastoor: Heilige Vader, Heer, wij willen onszelf samen met het brood en de wijn aan U geven. Zegen ons met Uw liefde en vorm ons om tot glanzende parels in Uw hand, door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Eucharistisch Gebed

Pastoor: De Heer zij met U
Allen: En met uw geest
Pastoor: Verheft uw hart
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Pastoor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig

Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus, onze Heer. In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij die als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; voor alle tijden geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnen gegaan. Wat vervallen is, richt Hij weer op, heel de schepping wordt hersteld en de verdwaalde mens roept Hij terug naar het koninkrijk der hemelen. Daarom met alle engelen loven wij U en zeggen vol vreugde:

Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer,
De God der hemelse machten,
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge,
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren,
Hosanna in den hogen.

Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is Mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor zijn aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en smeken U, dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus en Frans, onze bisschop en Everard zijn hulpbisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus Uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Allen:         Amen.

ONZE VADER

Pastoor: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Allen: Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd
uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

Pastoor: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Allen: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Pastoor: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden maar op het geloof van Uw Kerk; vervul Uw belofte: geef vrede in Uw Naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
Allen: Amen.

Pastoor: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen: En met Uw geest.

LAM GODS

Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Allen: Ontferm U over ons.
Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Allen: Ontferm U over ons.
Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Allen: Geef ons de vrede.

UITNODIGING TOT DE HEILIGE COMMUNIE

Pastoor: Beste jongens en meisjes, nu is het zover. Jullie mogen Jezus voor de eerste keer ontvangen in de Heilige Communie. In de Heilige Communie komt Jezus heel dicht bij je. Hij komt in je hart. Hij wil je gelukkig maken. Hij wil altijd bij je blijven. Laten wij proberen om ook altijd bij Hem te blijven. Wij willen nu echt proberen om Jezus als een kostbaar geschenk te ontvangen en tot Hem bidden. Wanneer we Jezus in de Heilige Communie ontvangen, willen in stilte met Hem praten. We mogen Hem alles zeggen wat we willen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

De communicanten zingen: samen voor altijd

Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach,
We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag,
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn,
Ik hou van jou,
Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat,
Ik draag je bij me maakt niet uit waar ik ook ga,
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn,
Ik hou van jou,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,
Je maakt me blij
Ik hou je vast en laat je vrij,
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij,
Maar wat een hoop mooie momenten delen wij,
Als ik je nodig heb dan ben je er voor mij,
Ik hou van jou,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,
Je maakt me blij,
Ik hou je vast en laat je vrij,
En Ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd,

Samen voor altijd.

De jeugdfanfare speelt: this is the moment.
Tijdens de communie uitreiking speelt de fanfare: the lion king

Slotgebed

Pastoor: Heer, wij danken U dat wij bij U mochten zijn en dat U ons allemaal bij naam kent. Wij willen de naam van de ander altijd met respect uitspreken. Help ons ook aan Uw naam te denken, door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Slotgedachte

Kind: Ik vind het een groot feest om vandaag
mijn eerste communie te doen, samen met de
kinderen uit de klas.
We hebben allemaal ons best gedaan
om alle liedjes en gebedjes te leren.

Kind: Wij gaan nu naar huis,
daar gaat het feest verder.
Dit is een dag om nooit te vergeten,
Bedankt allemaal!

Zegen en heenzending

Pastoor: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
Pastoor: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Allen: Amen.
Pastoor: Gaat nu allen heen in vrede.
Allen: Wij danken God.

Slotlied door communicanten

comonder