Damiaan was een bewogen grensganger, bewogen om het leed, de ziekte, de eenzaamheid van zijn mensen. Hij had niet enkel medelijden met hen. Hij leefde en leed echt met hen mee.  Voor zieken en gewonden had hij een woord, een onderdak'.

Hij was een grensganger. Hij maakte geen afrasteringen en scheidingsmuren. Hij trok geen afgeronde krijtlijnen. Voortdurend overschreed hij de grens tussen ziek en gezond, tussen wet en liefde, tussen gezag van boven en eigen geweten.
Hij was gekomen ‘opdat zij leven zouden hebben'. Daarom vocht hij dagelijks tegen de dood, tegen de wanhoop, tegen de structuren. Hij gaf zijn mensen terug hoop, toekomst, vrijheid en een begin van vrede. Vruchten van Gods Koninkrijk.

Daarbij ging hij geen enkel conflict uit de weg, met wie dan ook. Wat had Christus anders gedaan? Hij had maar een bedoeling: zijn mensen weer mens laten zijn. Hij wilde hen kost wat kost de overtuiging geven: jij bent de moeite waard. Jij mag er zijn. Kies voor het leven.
En in de zorgende aanwezigheid van Damiaan konden de mensen iets ervaren en vermoeden van Gods eigen zorg en goedheid. Godsdienst werd er vertaald in mensenliefde. Omdat Damiaan dit gedaan heeft, leeft hij onder ons voort tot op de dag van vandaag en heeft de Kerk hem als een voorbeeld voor ons heilig verklaard.

Geraakt door de blijde boodschap van Jezus Christus heeft Pater Damiaan alles achtergelaten.
Naar het voorbeeld van zijn Heer heeft hij zijn eigen leven gegeven voor de melaatsen op het eiland Molokai.
Zijn nabijheid bij melaatsen gaf hen de gelegenheid om Jezus te ontmoeten, de verrezen Heer die mensen doet verrijzen uit chaos en ellende om hen een nieuw leven te geven.
Hij heeft zo gehoor gegeven aan de oproep van de Heer aan die rijke man uit het evangelie van vandaag:
"ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen,
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom den terug om mij te volgen".

Zo heeft hij Jezus verkondigd en van Hem getuigd.
Hij heeft zijn eigen geluk aan anderen meegedeeld en probeerde met velen gelukkig te zijn.

Dat is de missie van de kerk en de taak van elk van ons :
je laten raken door de Heer Jezus en dit doorgeven aan medemensen, wereldwijd.
Pater Damiaan is ons daarin voorgegaan.
Moge zijn levensgetuigenis ons allen inspireren en ons aanzetten tot daden van solidariteit.