Maria, Moeder van God A - 2017

Zusters en broeders,

Graag wens ik u op deze eerste dag van het nieuwe jaar van harte een zalig en gelukkig Nieuwjaar toe. Een jaar van pure vrede en puur geluk. Evenveel geluk als we in het evangelie mochten horen.

En wat hoorden we? Dat de herders zich naar Bethlehem hebben gehaast, waar ze bekend maken wat hun over dat kind verteld is. En wat hun verteld is, hebben we met Kerstmis gehoord. ‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer,’ zeiden de engelen, en dat vertellen de herders nu aan Maria en Jozef. Waarschijnlijk begrepen ze niet wat die engelen bedoelden, maar ze begrepen wel dat dit kind een uitverkoren kind was. Dat begreep ook Maria, en daarom ‘bewaarde ze al die woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.’ En ook zij begreep waarschijnlijk niet echt wat de engelen bedoelden.

Misschien beseft ze ook niet dat dit alles alleen maar mogelijk was omdat ze ‘ja’ had gezegd toen een engel haar maanden geleden de boodschap bracht dat ze de Moeder van Gods Zoon zou worden. ‘Mij geschiede naar uw woord’, had ze nederig geantwoord.  Misschien hebben wij er nooit bij stilgestaan, maar ze had ook neen kunnen antwoorden op een boodschap die ze zeker niet begreep. Want hoe zou zij, een eenvoudig meisje uit het volk, de Moeder van Gods Zoon kunnen worden? En toch zei ze ‘ja’.

Misschien hebben we er ook nooit aan gedacht dat ook onze eigen moeder ja heeft gezegd, en dat we zonder haar ‘ja’ niet zouden bestaan. En zo wordt het feest dat we vandaag vieren, en dat is het feest van de Moederschap van Maria, ook een feest van alle moeders waar ook ter wereld. Een feest van dank om het leven, dank om de liefde en de zorg, dank om ons bestaan.

Ook dat willen we vieren op de eerste dag van het nieuwe jaar. Een jaar waarvan we hopen dat het een vredevol en een gelukkig jaar wordt. Een jaar dat beter is dan het jaar dat we achter ons laten. Voor sommigen onder ons was dat door ziekte en dood, en pijn en verdriet zelfs een ongelukkig jaar. En voor ons allen was het een jaar van wereldwijd heel veel mensonwaardige en afschrikwekkende gebeurtenissen, van wrok en van haat, van wantrouwen en ellende.

Daar staat tegenover wat we hoorden in het evangelie. Misschien is het je niet opgevallen, maar er wordt daarin iets heel moois gezegd over de herders. ‘Ze keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden.’ En dat is het moois dat we hoorden en dat de herders deden: God verheerlijken en loven. Het zou goed zijn mochten ook wij dat kunnen en willen doen: God verheerlijken en loven om alles wat we horen en zien: een wereld van vrede en gerechtigheid, een wereld zonder haat en zonder wraak, een wereld zoals God die heeft gedroomd en ons in Jezus heeft voorgeleefd. Het zou dus goed zijn mochten wij, mocht heel de wereld Jezus willen naleven, want in Hem toont God zijn gelaat. En dat is geen gelaat vol straf, vol veroordeling en vol wrok, maar een gelaat vol liefde, vol vrede, vol zorg, vol barmhartigheid. ‘Uw rijk kome’, bidden we in het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd, en daarmee vragen, nee, daarmee smeken we dat de wereld niet overheerst zou worden door mensenheerschappij van macht en uitbuiting. Heerschappij waarvan we elke dag de wreedheid en het egoïsme horen en zien op radio en tv, in kranten en in tijdschriften. Nee, niet zulk rijk, maar een Koninkrijk van liefde en van vrede. Dat dit moge komen, daarvoor bidden we.

Zusters en broeders, dat het nieuwe jaar zo moge zijn. Een jaar waarin, om het met de mooie woorden uit de eerste lezing te zeggen, God onze Heer ons en de hele wereld zegent en behoedt. Een jaar waarin de glans van zijn gelaat zich over ons mag spreiden. Een jaar waarin Hij ons genadig is, waarin Hij zich niet van ons afkeert, maar zich naar ons toekeert. Een jaar waarin Hij ons vrede schenkt. Zodat ook wij, net als de herders, Hem kunnen loven en verheerlijken om alles wat we zien en horen. Dat wens ik ons allen en de hele wereld toe op deze eerste dag van het nieuwe jaar, die ook de feestdag is van het Moederschap van Maria en van het moederschap van alle moeders. Dat Gods zegen, Gods liefde, Gods vrede over ons allen moge komen. Amen.